THÔNG TIN
CÔNG BỐ SẢN PHẨM

STTSản phẩmSố công bốNgày công bố
1 Đường Thô Úc 06-01/VIETSUGAR/202103/11/2021
2 Đường thô Thái Lan 14-02/VIETSUGAR/202108/02/2021
3 Đường trắng cao cấp 02-03/VIETSUGAR/202016/12/2020
4 Đường trắng tiêu chuẩn 03-02/VIETSUGAR/202016/12/2020
5 Đường tinh luyện cao cấp 01-01/VIETSUGAR/202002/12/2020
6 Đường tinh luyện Thái Lan - KI 04-01/VIETSUGAR/202011/05/2020
7 Đường tinh luyện Thái Lan - KSL 05-01/VIETSUGAR/202011/05/2020
8 Đường tinh luyện Thái Lan - TRR 07-01/VIETSUGAR/202011/05/2020
9 Đường tinh luyện Thái Lan - KBS 08-01/VIETSUGAR/202011/05/2020