Thông báo Đại hội cổ đông VietSugar 2022

Friday, 17/06/2022, 00:00

Đại hội cổ đông VietSugar 2022

2. Tài liệu họp DHDCD VSG 2022.docx

 

2.1 Thuyết minh sửa lỗi điều lệ VSG_AGM 2022.docx

 

2.2 VSG_Điều lệ 2022_Dự thảo_AGM 2022.pdf

 

2.3 Quy chế biểu quyết - bầu cử tại DHDCD Vietsugar 2022.docx

 

2.4 Thư mời họp DHDCD VSG 2022.docx

 

2.5 VSG_Giấy ủy quyền + Giấy xác nhận tham dự DHDCD 2022.docx

 

2.6 Dự thảo_VSG_Biên bản kiểm phiếu.docx

 

2.6 Dự thảo_VSG_Biên bản kiểm tra tư cách-điều kiện tiến hành DHDCD 2022.docx

 

2.6 VSG_Thẻ biểu quyết các nội dung thông qua DHCD 2022.docx

 

2.6 Phiếu bầu thành viên BKS 2022.docx

 

2.6 Phiếu bầu thành viên HDQT 2022.docx

 

2.7 Dự thảo NQ DHDCD_2022.docx

 

2.9. Báo cáo tài chính được kiểm toán.pdf

 

2.10. Danh sách ứng viên vào Ban kiểm soát 2022-2026 .docx

 

2.10. VSG_Danh sách ứng viên vào HDQT 2022-2026.docx

 

 

Thông báo đề cử, ứng cử TV HDQT 2022-2026.pdf