CÔNG TY TNHH ĐƯỜNG KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      NHÀ MÁY ĐƯỜNG KHÁNH HÒA Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
            ***************** *****************


THÔNG BÁO
"V/v: CCS mía nhập bình quân hàng ngày vụ mía 2019-2020"

            Hiện nay Nhà máy Đường Khánh Hòa đang vào vụ sản xuất mía 2019-2020 . Để bà con nông dân trồng mía biết rõ về CCS bình quân nhập về Nhà máy, Nhà máy Đường Khánh Hòa thông báo CCS bình quân cập nhật mới nhất ngày 16/11/2019 như sau:

STTVùng MíaCCS mía nhập bình quân theo ngàyTỷ lệ rác bình quân gia quyềnGhi Chú
1   Cam Laâm 10.40 7.93
2   Cam Ranh 10.39 7.57
3   Dieân Khaùnh 10.36 8.30
4   Gia Lai 10.25 8.27
5   Khaùnh Vónh 10.03 7.46
6   Mñraêk 10.33 6.85
7   Ninh Hoøa 1 10.15 7.27
8   Ninh Hoøa 2 10.04 6.88
9   Ninh Sôn 10.07 6.94
10   Soâng Hinh 10.32 7.80
     
CCS Bình quân: 10.23
Trang 1/1

Nhà máy Đường thông báo cho tất cả các hộ nông nghiệp trồng mía được biết.
Cam Lâm, ngày ....... tháng ....... năm .......            
PHÒNG NGUYÊN LIỆU                  
 <<  Về trang chủ